Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 30 september 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.1
  Vaststellen agenda
 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.1

  Bijlagen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Nieuwsbrief Vught Participeert
 8. 5.2

  Bijlagen

 9. 6
  Hamerstukken
 10. 6.1

  Brochure Vughtse Regeling: https://rijksinfravught.nl/de+vughtse+regeling/bibliotheek+de+vughtse+regeling/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=1370737


  Documenten inzake Vughtse Regeling zijn terug te vinden in map 011 'Documenten Aaanvraag Vughtse (aankoop)regeling' op: https://rijksinfravught.nl/de+vughtse+regeling/bibliotheek+de+vughtse+regeling/default.aspx


  Werkende link naar grondgebied Helvoirt (RV): https://arcg.is/1eKmq90

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem In te stemmen met de verruiming van het Vughtse toepassingsgebied van ‘De Vughtse Regeling’. Dit om ‘De Vughtse Regeling’ ook voor de woningen aan de N65 op het grondgebied van Helvoirt te laten gelden.

 11. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om:

  1. Kennis te nemen van de ingekomen zienswijzen tegen het
   ontwerpbestemmingsplan ‘Torenakker ong. Helvoirt’;
  2. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en op basis daarvan de ingekomen
   zienswijzen ontvankelijk te achten en deze deels gegrond en deels ongegrond te
   verklaren;
  3. Het bestemmingsplan 'Torenakker, Helvoirt' met planidentificatienummer
   NL.IMRO.0865.HELVBPTorenakker-ONO1 derhalve gewijzigd vast te stellen;
  4. Geen explotatieplan vast te stellen
 12. 6.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om op grond van het bepaalde in artikel 51, lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, toestemming te verlenen om in te stemmen met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Brabant-Noord.

 13. 6.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de Verordening tot tweede wijziging van de Verordening Tegemoetkoming voor peuteropvang en voorschoolse educatie gemeente Vught 2021, vast te stellen.

 14. 7
  Bespreekstukken
 15. 7.1

  Naar aanleiding van de Gezamenlijke commissie d.d. 23 september 2021 is een aangepaste versie van het concept woningbouwprogramma toegevoegd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om de Woonvisie 2021-2025: 'Groei met Vughtse kwaliteit' vast te stellen.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Woonvisie 2021-2025
  Woonvisie 2021-2025
 16. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem:

  1. een krediet beschikbaar te stellen van € 240.000 incl. BTW voor het
   realiseren van de uitbreiding van kindcentrum De Leydraad met één lokaal
   met voorruimte;
  2. De school een tijdelijke voorziening in onderwijshuisvesting toe te kennen voor twee groepen in de Battle Axe voor circa een jaar en hiervoor een
   exploitatiebudget beschikbaar te stellen van totaal ad. € 19.500 incl. BTW
   voor 2021 en 2022 in de kosten van de tijdelijke onderwijshuisvesting;
  3. De aanvraag voor een vergoeding in de kosten voor 1e
   inrichting en
   onderwijsleerpakketten af te wijzen

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Kredietaanvraag permanente uitbreiding Kindcentrum De Leydraad
 17. 7.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem om Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Vught 2022, vast te stellen.

 18. 7.4

  Stemuitslag

  voor 62%
  tegen 38%
  voor
  D66 (4), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  Gemeentebelangen (6), VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit met 13 stemmen voor en 8 stemmen tegen om de Afvalstoffenverordening Vught 2018, te wijzigen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2018
 19. 7.5

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit unaniem de gebiedsvisie Kloostergoed Theresia vast te stellen.

 20. 7.6

  Stemuitslag

  voor 67%
  tegen 33%
  voor
  D66 (4), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (3), SP (1)
  tegen
  Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1)

  Besluit

  De raad besluit met 14 stemmen voor en 7 tegen om zijn besluit van 22 juli 2021 aan te passen, waarbij de tekst onder III wordt:
  vervangen door de volgende tekst:

  1. In de artikelen 3.7.8, 3.7.9, 4.7.5, 4.7.6, 5.7.2, 5.7.3, 6.7.8, 6.7.9, 7.7.8, 7.7.9,
   12.4.2 en 12.4.4 wordt de tekst onder c. in zijn geheel vervangen door de
   volgende tekst:
   Er dient te worden voldaan aan het beleidskader “Vrijkomende Agrarische Bebouwing” zoals opgenomen in Bijlage 2, met dien verstande dat, indien voornoemd beleidskader wordt gewijzigd, voldaan moet worden aan het nieuwe beleidskader.
  2. In de artikelen 3.7.10, 4.7.7, 5.7.4, 6.7.10, 7.7.10 en 12.4.5 wordt de tekst onder b. in zijn geheel vervangen door de volgende tekst: Er dient te worden voldaan aan het beleidskader “Vrijkomende Agrarische Bebouwing” zoals opgenomen in Bijlage 2, met dien verstande dat, indien voornoemd beleidskader wordt gewijzigd, voldaan moet worden aan het nieuwe beleidskader.

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
 21. 7.7

  Stemuitslag

  voor 90%
  tegen 10%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  VVD (2)

  Besluit

  De raad besluit met 19 stemmen voor en 2 tegen  om:

  1. De verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning gemeente Vught 2021 vast te stellen;
  2. Voor het lopende begrotingsjaar € 15.100 beschikbaar te stellen ten laste van de
   algemene middelen en de begroting 2021 hiertoe te wijzigen;
  3. Een bestemmingsreserve fractieondersteuning in te stellen.
 22. 8

 23. 9
  Sluiting