Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

maandag 4 januari 2021

20:00 - 23:00
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Beëdiging toegelaten raadsleden en burgerleden
 3. 3
  Vaststellen
 4. 4
  Mededelingen
 5. 5

 6. 5.1

  Bijlagen

 7. 5.3
  Categorie II - Ter afhandeling van het college
 8. 6
  Hamerstukken
 9. 6.1

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Een commissie in te stellen teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken voor de benoeming van de wethouders.

 10. 6.2

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Een commissie in te stellen teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken voor de toelating van drie burgerleden en een raadslid.

 11. 7
  Bespreekstukken
 12. 7.1

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

 13. 7.2

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

 14. 7.3

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Het aantal wethouders te bepalen op drie en de tijdsbestedingsnorm als volgt vast te stellen:
  a. Wethouder 1: 1 fte
  b. Wethouder 2: 1 fte
  c. Wethouder 3: 1 fte
  2. Te benoemen tot wethouder:
  a. De heer P.F.W.M. Pennings, wethouder 1
  b. De heer T.O.S. van de Ven, wethouder 2
  c. Mevrouw S.I.S. Heijboer-Klapwijk, wethouder 3

 15. 7.4

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)
 16. 7.5

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  • Tot waarnemend voorzitter van de raad te benoemen:
   Mevr. N.W.G. Pullens-Robeerst
  • Tot lid van de auditcommissie te benoemen: de heer R.J.E.J. Jans, de heer N.C. de Lange, de heer D.H. Meuwissen, de heer L.J.M. Timmermans en de heer M.W.P. Vromans

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  • Tot waarnemend voorzitter van de raad te benoemen: mevrouw N.W.G. Pullens-Robeerst;
  • Tot lid van de auditcommissie te benoemen: de heer R.J.E.J. Jans, de heer N.C. de Lange, de heer D.H. Meuwissen, de heer L.J.M. Timmermans en de heer M.W.P. Vromans
 17. 7.6

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  1. De gemeentelijke voorschriften van de gemeente Vught zoals opgenomen op de Harmonisatielijst eerste tranche  beleidsharmonisatie (bijlage 2 bij dit voorstel) voor het gehele gebied van de gemeente geldend te verklaren.
  2. De gemeentelijke voorschriften van de gemeente Haaren, zoals opgenomen op de Harmonisatielijst eerste tranche beleidsharmonisatie (bijlage 2 bij dit voorstel) vervallen te verklaren.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De gemeentelijke voorschriften van de gemeente Vught zoals opgenomen op de Harmonisatielijst eerste tranche  beleidsharmonisatie (bijlage 2 bij dit voorstel) voor het gehele gebied van de gemeente geldend te verklaren;
  2. De gemeentelijke voorschriften van de gemeente Haaren, zoals opgenomen op de Harmonisatielijst eerste tranche beleidsharmonisatie (bijlage 2 bij dit voorstel) vervallen te verklaren.

 18. 7.7

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  vast te stellen het Besluit Belastingregelingen herindeling 2021


  Artikel 1
  De volgende gemeentelijke voorschriften van de gemeente Vught worden geldend verklaard voor het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260), houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente is toegevoegd:


  • Legesverordening;
  • Verordening toeristenbelasting 2017;
  • Verordening rioolheffing Vught 2021; 
  • Verordening afvalstoffenheffing Vught 2021;

  zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vught in de raadsvergadering van 3 december 2020.


  Artikel 2
  De volgende gemeentelijke voorschriften van de gemeente Haaren, worden vervallen verklaard voor het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260) houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente Vught is toegevoegd:

  • Legesverordening 2020
  • Verordening forensenbelasting 2020
  • Verordening precariobelasting 2020


  Artikel 3 Overgangsrecht legesverordening

  1. De legesverordening die vóór 5 januari 2021 van toepassing was op het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260), houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente Vught is toegevoegd, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór voornoemde datum hebben voorgedaan. 
  2. Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in artikel 4, tweede lid, opgenomen ingangsdatum van dit besluit, blijft de vóór 5 januari 2021 van toepassing zijnde legesverordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

  Artikel 4

  1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
  2. De datum van ingang van dit besluit is 5 januari 2021.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  vast te stellen het Besluit Belastingregelingen herindeling 2021


  Artikel 1
  De volgende gemeentelijke voorschriften van de gemeente Vught worden geldend verklaard voor het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260), houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente is toegevoegd:

  • Legesverordening;
  • Verordening toeristenbelasting 2017;
  • Verordening rioolheffing Vught 2021;
  • Verordening afvalstoffenheffing Vught 2021;

  zoals deze laatstelijk zijn vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Vught in de raadsvergadering van 3 december 2020.


  Artikel 2
  De volgende gemeentelijke voorschriften van de gemeente Haaren, worden vervallen verklaard voor het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260) houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente Vught is toegevoegd:

  • Legesverordening 2020
  • Verordening forensenbelasting 2020
  • Verordening precariobelasting 2020

  Artikel 3 Overgangsrecht legesverordening
  De legesverordening die vóór 5 januari 2021 van toepassing was op het gebied dat op grond van de Wet van 8 juli 2020 (Stb. 2020, 260), houdende de splitsing van de gemeente Haaren, aan het grondgebied van de gemeente Vught is toegevoegd, blijft van toepassing op de belastbare feiten die zich vóór voornoemde datum hebben voorgedaan.
  Indien de datum van inwerkingtreding van dit besluit ligt na de in artikel 4, tweede lid, opgenomen ingangsdatum van dit besluit, blijft de vóór 5 januari 2021 van toepassing zijnde legesverordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.


  Artikel 4
  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
  De datum van ingang van dit besluit is 5 januari 2021.

 19. 7.8

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. De begrotingswijziging als gevolg van de herindeling vast te stellen en daarmee de begroting 2021-2024 te wijzigen; 
  2. In te stemmen met het vormen van een post onvoorzien ten behoeve van het afdekken van financiële risico's in het kader van de herindeling;
  3. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Wegenplan' met € 152.875, € 155.168, € 157.496 en € 159.858 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024; 
  4. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Verbetering van de riolering' met € 500.000, € 450.000, € 456.750 en € 463.601 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  5. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'GRP Pompen en Gemalen' met € 150.000, € 152.250, € 154.533 en € 170.000 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024; 
  6. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'GRP beschoeiing' met € 18.892, € 19.801, € 19.272 en € 19.465 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  7. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Verkeers- en vervoersplan' met € 38.872, € 39.410, € 40.001 en € 40.601 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024; 
  8. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Vervanging en onderhoud openbare verlichting' met € 44.193, € 44.856, € 45.529 en € 46.212 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  9. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Uitvoering groenbeleidsplan' met € 48.475, € 49.296, € 50.129 en € € 50.975 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  10. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Vervanging speelvoorzieningen' met € 14.000, € 14.210, € 14.424 en € 14.639 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  11. In te stemmen met een krediet voor een 'Wagen gladheidsbestrijding' voor €105.000;
  12. In te stemmen met een krediet voor een 'Dienstwagen' voor € 30.000;
  13. n te stemmen met een krediet voor een 'Opzetrooier' voor € 30.000;
  14. n te stemmen met een krediet voor een 'Pickup met kraan' voor € 54.000.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (3), CDA (2), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De begrotingswijziging als gevolg van de herindeling vast te stellen en daarmee de begroting 2021-2024 te wijzigen;
  2. In te stemmen met het vormen van een post onvoorzien ten behoeve van het afdekken van financiële risico's in het kader van de herindeling;
  3. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Wegenplan' met € 152.875, € 155.168, € 157.496 en € 159.858 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  4. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Verbetering van de riolering' met € 500.000, € 450.000, € 456.750 en € 463.601 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  5. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'GRP Pompen en Gemalen' met € 150.000, € 152.250, € 154.533 en € 170.000 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  6. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'GRP beschoeiing' met € 18.892, € 19.801, € 19.272 en € 19.465 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  7. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Verkeers- en vervoersplan' met € 38.872, € 39.410, € 40.001 en € 40.601 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  8. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Vervanging en onderhoud openbare verlichting' met € 44.193, € 44.856, € 45.529 en € 46.212 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  9. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Uitvoering groenbeleidsplan' met € 48.475, € 49.296, € 50.129 en € € 50.975 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  10. In te stemmen met het verhogen van het krediet 'Vervanging speelvoorzieningen' met € 14.000, € 14.210, € 14.424 en € 14.639 in respectievelijk 2021, 2022, 2023 en 2024;
  11. In te stemmen met een krediet voor een 'Wagen gladheidsbestrijding' voor €105.000;
  12. In te stemmen met een krediet voor een 'Dienstwagen' voor € 30.000;
  13. In te stemmen met een krediet voor een 'Opzetrooier' voor € 30.000;
  14. In te stemmen met een krediet voor een 'Pickup met kraan' voor € 54.000.
 20. 8
  Sluiting