Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 11 februari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4

  De onderzoekscommissie voor de geloofsbrieven heeft de geloofsbrieven onderzocht en akkoord bevonden.

 6. 5

  Motie behandeld onder agendapunt 10 'moties vreemd'.

 7. 6
  Mededelingen
 8. 7

 9. 7.1

  Bijlagen

 10. 8
  Hamerstukken
 11. 8.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Instemmen met de Kadernota 2022 Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
  2. De uitgezette koers van het BHIC in de kadernota 2022 te ondersteunen en geen zienswijze in te dienen.

 12. 8.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  vast te stellen de Verordening tot wijziging van de "Verordening Toeristenbelasting 2017"


  Artikel 1
  Artikel 7. Belastingtarief wordt gewijzigd in:


  Artikel 7. Belastingtarief
  1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in/op: een hotel of motel en educatieve instellingen, trainings- of vormingscentra waar wordt verbleven vanwege een opleiding, training of vorming: € 2,00.
  2. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting in/op: kampeermiddelen, kampeerterreinen, vaste staanplaatsen, volgtijdige standplaatsen, particuliere en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten, overige overnachtingen:€ 1,75.
  3. In afwijking van het tweede lid bedraagt het tarief, met toepassing van artikel 6, voor verblijf met kampeermiddelen op vaste standplaatsen, alleen bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, per vaste standplaats, per kalenderjaar:
  - ingeval het aantal slaapplaatsen drie of minder bedraagt € 240,00;
  - ingeval het aantal slaapplaatsen meer dan drie bedraagt € 360,00.
  4. a. Op een daartoe strekkend verzoek van de belastingplichtige wordt het aantal slaapplaatsen, bedoeld in het derde lid, gesteld op het aantal personen dat de vaste standplaats hoofdzakelijk en feitelijk bezigt danwel ter beschikking heeft indien:
  1. het verzoek wordt gedaan voor alle bij belastingplichtige aanwezige vaste standplaatsen, en;
  2. het aantal personen per vaste standplaats blijkt uit de administratie van belastingplichtige, en;
  3. het aantal overnachtingen door personen anders dan bedoeld in de aanhef onder a, blijkt uit de administratie van belastingplichtige en wordt belast volgens het tweede lid.
  b. Een verzoek dient jaarlijks uiterlijk op 31 december voor het daaropvolgende belastingjaar te zijn ontvangen.


  Artikel II
  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking met dien verstande dat de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor 5 januari 2021 hebben voorgedaan.


  Artikel III
  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening tot wijziging van de ''Verordening Toeristenbelasting 2017".

 13. 9
  Bespreekstukken
 14. 9.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  In te stemmen met de nieuwbouw volgens scenario 5a voor Zuiderbos en hiervoor een krediet beschikbaar te stellen van totaal € 14.027.186.

 15. 9.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.
  De motie van Gemeentebelangen en PvdA-GroenLinks inzake middeldure huurwoningen (M1) is aangehouden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. De Nota van zienswijzen en wijzigingen ontwerpbestemmingsplan Rozenoord vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan Rozenoord met plannummer NL.IMR0.0865.vghBPRozenoordVGOl gewijzigd vast te stellen;
  3. De provincie Noord-Brabant verzoeken in te stemmen met eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit;
  4. Geen exploitatieplan vast te stellen.

  Moties

  Onderwerp
  Middeldure huurwoningen Rozenoord

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Rozenoord
 16. 9.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en met 19 stemmen voor aangenomen. Tegen dit voorstel is de fractie van PvdA-GL (4).

  Stemuitslag

  voor 83%
  tegen 17%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), VVD (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  PvdA-GroenLinks (4)

  Besluit

  De raad besluit:
  1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen af te geven voor het projectafwijkingsbesluit 'Golfbaan Cromvoirt 2020';
  2. Het college te mandateren om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven als er geen zienswijzen zijn ingediend in de ontwerpfase.

 17. 9.4

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  In te stemmen met het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting (IHP).

  Moties

  Onderwerp
  Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
 18. 9.5

  Het geamendeerde raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  In te stemmen met de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Vught 2021.

  Amendementen

  Onderwerp
  Verordening beslistermijn Schuldhulpverlening
 19. 9.6

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  De zienswijze op de Kadernota 2022 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Kadernota 2022.

 20. 9.7

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  Een zienswijze in te dienen op de voorgelegde ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, met daarin het verzoek richting de ODBN om het initiatief te nemen om samen per ontwikkeling die nu nog niet te kwantificeren is, te verduidelijken wat de omvang van de financiële gevolgen of risico's kunnen zijn.

 21. 9.8

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  een positieve zienswijze te geven over de Kadernota 2022 van de GGD Hart voor Brabant.

 22. 10

  Moties

  Onderwerp
  Afwegingskader toekomstige zendlicentie
  Duiding ondernemers en verkeer en vervoer

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Toekomstige zendlicentie
 23. 11
  Sluiting