Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 22 juli 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Van der Valk, Valkenzaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.3
  Categorie II - Ter afhandeling van het college
 8. 6
  Hamerstukken
 9. 6.1

  Stemuitslag

  voor 91%
  tegen 9%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (2), VVD (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  PvdA-GroenLinks (2)

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en met 21 stemmen voor en 2 stemmen tegen (mevrouw Dorna en Sprik, PvdA-GL) aangenomen.


  De raad besluit:
  Een investeringskrediet van € 34.000 te voteren voor het installeren van een professioneel camerasysteem in de Raadszaal en de Commissiekamer.

 10. 6.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.
  De raad besluit:


  Mevrouw M. Penders aan te wijzen tot plaatsvervangend griffier en raadsadviseur voor de gemeenteraad van Vught met ingang van 1 september 2021.

 11. 7
  Bespreekstukken
 12. 7.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. In te stemmen met het bestuurlijk afwegingskader, waarin a) bij buitenplanse omgevingsactiviteiten, grote herstructureringen en/ of initiatieven van grote maatschappelijke/politieke impact de initiatiefnemer het participatieplan ter besluitvorming aanbiedt aan de gemeenteraad; b) bij vergunning-verplichte initiatieven binnen het omgevingsplan de initiatiefnemer het participatieplan opstelt en het college van Burgemeester en Wethouders dit vaststelt, en c) bij vergunningsvrije initiatieven de verantwoordelijkheid voor de participatie conform de Omgevingswet bij de initiatiefnemer ligt;
  2. De huidige werkwijze inzake participatie bij nieuwe en bestaande gemeentelijke beleidsinitiatieven en -plannen te bevestigen, waarbij participatie conform de participatieverordening en de verordening sociaal domein een bevoegdheid van het college van Burgemeester en Wethouders is en de gemeenteraad een kaderstellende en controlerende rol heeft.
  3. In te stemmen met de participatie aanpak
  4. In te stemmen met de lancering van een digitaal platform voor projectinformatie en participatie

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Participatiebeleid
 13. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  Het geamendeerde raadsvoorstel wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. In te stemmen met een afwijking van de prijssegmentering van de woningbouwcategorieën met betrekking tot betaalbaar, middelduur en duur conform beleid gemeente Vught in plaats van de voormalige gemeente Haaren;
  2. Eenmalig voor Den Hoek fase 3 en 4 in te stemmen met een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht voor de betaalbare en middeldure woningen conform beleid voormalig gemeente Haaren;
  3. Voor de uitgifte van kavels voor het dure segment, welke niet aan bouwclaimhouders toevallen, af te wijken van het geldende grondprijsbeleid van de voormalige gemeente Haaren en betreffende kavels per opbod te verkopen met een minimumprijs van € 385 per m2 (ex BTW);
  4. In te stemmen met een notariële loting voor de toewijzing van projectmatige woningen conform beleid gemeente Vught in plaats van de voormalige gemeente Haaren;
  5. In te stemmen met variant 4 van de stedenbouwkundige uitwerking van Den Hoek met daarbij de volgende uitgangspunten:
   • realisatie van in totaal 78 woningen conform het vigerende bestemmingsplan en de huidige bouwrijpsituatie;
   • realisatie van een woningbouwprogramma bestaande uit: 8 sociale huurwoningen, 12 betaalbare koopwoningen, 35 middeldure koopwoningen en 23 dure woningen;
   • binnen het woningbouwprogramma ruimte te bieden voor een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO)-initiatief door middel van een nader uit te werken tender;
   • aanleg aantal parkeerplaatsen conform de geldende parkeernorm.
  6. De bijgevoegde GREX Den Hoek op basis van variant 4 vast te stellen (vertrouwelijk stuk)

  Amendementen

  Onderwerp
  Ant-speculatiebeding betaalbare en middeldure koopwoningen

  Moties

  Onderwerp
  Meer CPO woningen Den Hoek

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Ontwikkeling Den Hoek Helvoirt
 14. 7.3

  Stemuitslag

  voor 70%
  tegen 30%
  voor
  D66 (4), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1)

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en met 16 stemmen voor en en 7 stemmen tegen aangenomen.


  Het amendement 'Schrappen art. III in beroep herziening bestemmingsplan buitengebied' (A2) wordt ingetrokken.


  De raad besluit:
  het besluit van de gemeenteraad van Haaren van 24 september 2020 tot vaststelling van het bestemmingsplan 'buitengebied Haaren, herziening 2020 met identificatienummer NL.IMR0.0788.BP20BGherziening-VA01 als volgt te wijzigen:


  I
  Artikel 18.2.2 van het bestemmingsplan 'buitengebied Haaren, herziening 2020, wordt in zijn geheel gewijzigd en komt als volgt te luiden:
  18.2.2 Bergingen
  a. Bergingen mogen uitsluitend worden gebouwd achter het verlengde van de voorgevel van de betreffende recreatiewoning.
  b. De gezamenlijke oppervlakte van bij eenzelfde recreatiewoning behorende vergunningplichtige bergingen mag niet meer dan 12 m2 bedragen.
  c. De bouwhoogte van bergingen mag niet meer bedragen dan 3 m.


  II
  Aan artikel 42.5, aanhef en onder h van het bestemmingsplan 'buitengebied Haaren, herziening 2020, wordt na 'Bouwbesluit' de volgende tekst toegevoegd:
  'en aan de normen van de Stichting Normering Flexwonen, zoals die luiden op de datum van de beslissing op de aanvraag'.


  III
  De artikelen 3.7.8, 3.7.9, 3.7.10, 4.7.5, 4.7.6, 4.7.7, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4, 6.7.8, 6.7.9 en 6.7.10, worden in het geheel gewijzigd en komen allen als volgt te luiden:
  a. Er dient te worden voldaan aan het beleidskader "Vrijkomende Agrarische Bebouwing" zoals opgenomen in bijlage 2, met dien verstande dat, indien voornoemd beleidskader wordt gewijzigd, voldaan moet worden aan het nieuwe beleidskader.

  Amendementen

  Onderwerp
  Schrappen art. III in beroep herziening bestemmingsplan buitengebied Haaren
 15. 7.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (23 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:

  1. in te stemmen met de Nota van ambtshalve wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Parapluplan kamerverhuur Vught';
  2. het bestemmingsplan 'Parapluplan kamerverhuur Vught' met identificatienummer NL.IMR0.0865.vghBPkamerverhuur.VGOl overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening gewijzigd vast te stellen;
  3. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om de vaststelling van het bestemmingsplan eerder te mogen bekendmaken.
 16. 8

  Moties

  Onderwerp
  Ontwikkeling Roucouleur
  Presentiegelden
 17. 9
  Sluiting