Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 17 juni 2021

19:00 - 22:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Brandbrief houd noodopvang open voor gezinnen met kinderen
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.1

  Bijlagen

 8. 6
  Hamerstukken
 9. 6.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan 'Broekwal 18 Helvoirt' met planidentificatienummer NL.IMRO.0865.HELVBPBroekwal18-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 10. 6.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Het bestemmingsplan 'Nieuwkuikseweg 5-5a, Helvoirt' met planidentificatienummer NL.IMRO.0865.bgBPNwkuikseweg5-VG01 ongewijzigd vast te stellen;
  2. Geen exploitatieplan vast te stellen.
 11. 6.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De zienswijze op de Programmabegroting 2022 en resultaatbestemming 2020 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vast te stellen. De zienswijze ondersteunt de beleidslijn uit de Programmabegroting 2022 en de resultaatbestemming 2020;
  2. Deze zienswijze kenbaar te maken aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord.
 12. 6.4

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  • een positieve zienswijze af te geven op de Ontwerpbegroting 2022 van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).
 13. 6.5

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Regionaal Ambulance Vervoer Brabant Midden-West-Noord;
  2. een positieve zienswijze te geven over de Begroting 2022 en de Jaarstukken 2020 van de RAV Brabant Midden-West-Noord.
 14. 6.6

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting Omgevingsdienst Brabant-Noord 2022;
  2. Zienswijze in te dienen op de voorgelegde ontwerpbegroting 2022 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord, middels bijgevoegde (concept)zienswijze.
 15. 6.7

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  • een positieve zienswijze te geven over de Begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant en daarbij te vragen om geïnformeerd te worden over de lopende onderzoeken.
 16. 6.8

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Om de coördinatieregeling toe te passen op de bestemmingsplanprocedure voor de oprichting van kinderdagverblijf 't Kasteeltje en de bouwvergunningenprocedure voor de bouw van het kinderdagverblijf;
  2. Naast het coördinatiebesluit ook de bevoegdheid laten bestaan om, indien gewenst, met een reguliere procedure besluiten te nemen, zonder die mee te nemen in de coördinatie.
 17. 6.9

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  • BDO Audit & Assurance B.V. aan te wijzen als accountant voor de controle van de jaarrekening van de gemeente Vught, voor de boekjaren 2021 tot en met 2024.
 18. 7
  Bespreekstukken
 19. 7.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en met 20 stemmen voor aangenomen. Tegen het raadsbesluit stemt de heer Van Woesik, GB.

  Stemuitslag

  voor 95%
  tegen 5%
  voor
  D66 (4), Gemeentebelangen (5), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)
  tegen
  Gemeentebelangen (1)

  Besluit

  De raad besluit:
  In te stemmen met de RES 1.0, inhoudende dat:

  1. het bod van de RES Noordoost-Brabant voor elektriciteit (5,8 PJ of 1,6 TWh), warmte (3 PJ) en besparingen (11%) ongewijzigd wordt gehandhaafd en daarmee ook het aandeel van de gemeente Vught daarin (elektriciteit 0,144 PJ of 0,04 TWh);
  2. een kaart met zoekgebieden deel uitmaakt van de RES 1.0. Op deze kaart staan zoekgebieden voor zowel zon als wind, waarop naast de lokaal vastgestelde zoekgebieden ook de zoekgebieden staan aangegeven welke binnen de gemeenten, waaronder Vught, openbaar worden verkend;
  3. er in de regionale samenwerking invulling gegeven wordt aan samenwerkingsscenario 2. Dit is inclusief het voeren van gesprekken met de netbeheerders op regionaal niveau;
  4. de handreikingen in deel III worden vastgesteld als handreiking voor de onderbouwing van lokale keuzes en ten behoeve van het regionale gesprek over lokale afwegingen, maar niet als bindend kader;
  5. wordt ingestemd met de reactie in bijlage 1 op de ingediende zienswijzen bij de concept-RES, inclusief de reactie op de zienswijzen ingediend bij de voormalige gemeente Haaren.

  Moties

  Onderwerp
  Regionale Energie Strategie (RES) 1.0
 20. 7.2

  Het geamendeerde raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (21 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (5), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  • De voorliggende zienswijze op het concept jaarplan en ontwerpbegroting voor 2022 van RNOB (Regio Noordoost Brabant) vast te stellen, en deze zienswijze kenbaar te maken aan het bestuur van RNOB.

  Amendementen

  Onderwerp
  Zienswijze jaarplan en begroting 2022 Regio Noordoost Brabant (RNOB)
 21. 7.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en wordt unaniem (21 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (5), PvdA-GroenLinks (3), VVD (4), CDA (3), SP (1)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met het in de 'Uitgangspunten nota' gevoegd schetsontwerp van de betonbrug uitgewerkt door ingenieursbureau Nebest BV.
  2. Het benodigd budget van € 836.000,-- exl. btw beschikbaar te stellen om de oude betonbrug in de Deutersestraat, over het Drongelens Kanaal, te vervangen door een nieuwe betonbrug.
  3. In te stemmen om de afschrijvingstermijn voor nieuwe bruggen van beton/staal te verlengen van 60 jaar naar 100 jaar.

  Moties

  Onderwerp
  Vervangen betonbrug Deutersestraat
 22. 7.4

  Het geamendeerde besluit wordt in stemming gebracht en met 18 stemmen (GB 5, D66 5, VVD 4, CDA 3, SP 1) aangenomen. PvdA-GL (3) stemt tegen het besluit.

  Stemuitslag

  voor 86%
  tegen 14%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (5), VVD (4), CDA (3), SP (1)
  tegen
  PvdA-GroenLinks (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  • Een zienswijze in te dienen waarbij wordt opgeroepen om het gerealiseerde, geschoonde exploitatieresultaat volledig aan de verschillende gemeenten als dividend (naar keuze van de individuele gemeente in geld of in natura) uit te keren in plaats van 50% standaard toe te voegen aan het eigen weerstandsvermogen en 50% beschikbaar te stellen aan de gemeente ten behoeve van werk voor de doelgroep.

  Amendementen

  Onderwerp
  Bestemmingsreserve WSD
 23. 8

  De motie 'Ieder kind verdient een gelijke kans' is ingetrokken.

  Moties

  Onderwerp
  Ieder kind verdient een gelijke kans
 24. 9
  Sluiting