Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 29 april 2021

20:00 - 23:00
Locatie

Digitaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Trekking stemcijfer
 3. 3
  Vaststellen
 4. 3.2

 5. 4
  Mededelingen
 6. 5

 7. 5.1

  Bijlagen

 8. 6
  Hamerstukken
 9. 6.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  • De regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch aldus te wijzigen.
 10. 6.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  • Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om te kunnen besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit.
 11. 6.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het projectafwijkingsbesluit 'Fiets- en voetgangersbrug Drongelens kanaal';
  2. Het college te mandateren om de definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven als er geen zienswijzen zijn ingediend in de ontwerpfase.
 12. 7
  Bespreekstukken
 13. 7.1

  Na de beraadslagingen in de commissievergadering van 15 april jl. gehoord te hebben, heeft Gemeentebelangen besloten het initiatiefvoorstel in te trekken. GB ziet het participatiebeleid met belangstelling tegemoet en hoopt het instrument burgerpanel hierin terug te zien.

 14. 7.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen van de locaties:
   Stadhouderspark en Den Hoek.
  2. Per 31-12-2020 de grondexploitatie De Hagen af te sluiten en een voorziening van in totaal€ 1.475.613 (onder te verdelen voor de werkzaamheden als vermeld in bijlage 1) te vormen binnen de totale grondexploitatie Vught;
  3. De bijgestelde meerjarenraming grondexploitatie 2021-2024, inclusief de risico inventarisatie, vast te stellen conform de bijlagen.
 15. 7.3

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit:

  • De Nota van uitgangspunten visie 'Wonen in het buitengebied' en 'Landschapskwaliteitsplan' vast te stellen.
 16. 7.4

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht. Voor dit besluit stemmen de fracties van CDA (3), D66 (5), PvdA-GL (4) en VVD (4), waarmee het besluit is aangenomen. Tegen dit besluit stemt de fractie van GB (6) en legt een stemverklaring af.


  De motie 'Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan' ingediend door Gemeentebelangen is ingetrokken.

  Stemuitslag

  voor 73%
  tegen 27%
  voor
  D66 (5), PvdA-GroenLinks (4), VVD (4), CDA (3)
  tegen
  Gemeentebelangen (6)

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de kaders waarbinnen de participatie zal plaatsvinden bij het invullen van de motie 'Verkeersonderzoek VVP';
  2. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking.

  Moties

  Onderwerp
  Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan
 17. 8

  Moties

  Onderwerp
  Fractieondersteuning
 18. 9
  Sluiting