Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 29 april 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. Bijlagen

 2. Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Besluit

  De raad besluit:

  • Toestemming te verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om te kunnen besluiten tot wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) overeenkomstig het bijgevoegde wijzigingsbesluit.
 3. Na de beraadslagingen in de commissievergadering van 15 april jl. gehoord te hebben, heeft Gemeentebelangen besloten het initiatiefvoorstel in te trekken. GB ziet het participatiebeleid met belangstelling tegemoet en hoopt het instrument burgerpanel hierin terug te zien.

 4. Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. De geactualiseerde grondexploitaties vast te stellen van de locaties:
   Stadhouderspark en Den Hoek.
  2. Per 31-12-2020 de grondexploitatie De Hagen af te sluiten en een voorziening van in totaal€ 1.475.613 (onder te verdelen voor de werkzaamheden als vermeld in bijlage 1) te vormen binnen de totale grondexploitatie Vught;
  3. De bijgestelde meerjarenraming grondexploitatie 2021-2024, inclusief de risico inventarisatie, vast te stellen conform de bijlagen.
 5. Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Besluit

  De raad besluit:

  • De Nota van uitgangspunten visie 'Wonen in het buitengebied' en 'Landschapskwaliteitsplan' vast te stellen.
 6. Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht. Voor dit besluit stemmen de fracties van CDA (3), D66 (5), PvdA-GL (4) en VVD (4), waarmee het besluit is aangenomen. Tegen dit besluit stemt de fractie van GB (6) en legt een stemverklaring af.

  De motie 'Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan' ingediend door Gemeentebelangen is ingetrokken.

  Besluit

  De raad besluit:

  1. In te stemmen met de kaders waarbinnen de participatie zal plaatsvinden bij het invullen van de motie 'Verkeersonderzoek VVP';
  2. In te stemmen met de voorgestelde financiële dekking.

  Moties

  Onderwerp
  Kaders participatie Verkeer- en Vervoersplan
 7. Moties

  Onderwerp
  Fractieondersteuning