Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 16 december 2021

20:00 - 23:00

Locatie
Digitaal
Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Agendapunten

 1. Update 14-12: Raadsvoorstel Businesscase sociaal cultureel centrum De Speeldoos wordt een Hamerstuk.

 2. Bijlagen

 3. Besluit

  De raad stemt unaniem (22 stemmen) in met het instellen onderzoekscommissie geloofsbrieven benoeming raadslid.

 4. Op verzoek van D66 zijn de raadsstukken die eerder zijn ingetrokken als naslaginformatie gepubliceerd.

  Besluit

  Het gewijzigde raadsbesluit wordt in stemming gebracht en aangenomen met een meerderheid van 17 stemmen voor en 7 tegen. Dit betekent dat de globale gebiedsvisie ‘Hart van de Baarzen Vught’ is vastgesteld inclusief onderstaande wijziging:
  - op pagina 3 'ongeveer 2000 m2 bvo' vervangen door 'maximaal 2000 m2 bvo';
  - in het nog vast te stellen bestemmingsplan geen afwijkingsbevoegdheid boven de 2000 m2 bvo op te nemen.

  Amendementen

  Onderwerp
  Bruto vloeroppervlakte 'Hart van de Baarzen'
  Gevarieerde woningbouw voor Hart van de Baarzen
  Splitsen globale gebiedsvisie Hart van de Baarzen

  Moties

  Onderwerp
  Waardevolle inrichting van Hart van de Baarzen
 5. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met:

  1. Het schetsplan voor een Integraal Kind Centrum en de
   bouw van een nieuwe gymzaal en hiervoor een krediet beschikbaar te
   stellen zoals genoemd in de vertrouwelijke bijlage ‘Investeringskrediet IKC
   De Lichtstraat en gymzaal;
  2. Het door het college op de vertrouwelijke bijlage opgelegde geheimhouding
   te bekrachtigen.
 6. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met:

  1. Een incidentele subsidie te verlenen aan Stichting Theater de Speeldoos
   van € 241.063 voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022,
   voor het faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en
   buitenschoolse cultuureducatie.
  2. Gelijktijdig met de besluitvorming over de businesscase een besluit te
   nemen over het terugbetalen of kwijtschelden van de renteloze lening
   (overbruggingskrediet) zoals verstrekt op 18 april 2019.
  3. Mandaat te verlenen aan het college voor het verbinden van voorwaarden
   aan de subsidieverlening en voor het vaststellen van de incidentele
   subsidies voor het faciliteren van Vughtse amateurkunstverenigingen en
   buitenschoolse cultuureducatie voor de jaren 2021 en 2022.
 7. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met het vaststellen van de notitie 'Het Vughtse palet aan kleuren'.

  Moties

  Onderwerp
  Regenboog(zebra)pad
 8. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met het vaststellen van de “Algemene Plaatselijke Verordening Vught 2022” inclusief onderstaande wijziging:

  Artikel 2:24, lid 3d. ‘een aanwezige geluidsinstallatie een geluidsniveau van maximaal 75 dB(A) en 80 dB(C) op de meest belaste gevel van een woning produceert en niet langer duurt dan tot uiterlijk 22.00 uur’

  als volgt te wijzigen

  ‘een aanwezige geluidsinstallatie een geluidsniveau van maximaal 75 dB(A) en 80 dB(C) op de meest belaste gevel van een woning produceert en niet langer duurt dan tot uiterlijk 22.00 uur van zondag tot en met donderdag en 23.00 uur op vrijdag en zaterdag’.

  Amendementen

  Onderwerp
  APV 2022
  APV 2022 - Eindtijd muziek
 9. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in met het vaststellen van de verordening tot wijziging van de verordening:

  1. Op de heffing en de invordering van marktgeld 2009
  2. Op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2007
  3. Toeristenbelasting 2017
  4. Legesverordening 2014
  5. Rioolheffing Vught 2021
  6. Op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2013
  7. Afvalstoffenheffing Vught 2021
 10. Besluit

  De raad stemt unaniem (23 stemmen) in het college van B&W toestemming te verlenen de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant vast te stellen.