Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 21 januari 2021

20:00 - 23:00
Locatie

DePetrus

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel
Toelichting

Vanwege de maatregelen rondom COVID-19 is het helaas niet mogelijk de vergadering fysiek bij te wonen.

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2
  Vaststellen
 3. 2.2

 4. 3
  Mededelingen
 5. 4
  Hamerstukken
 6. 4.1

  Het raadbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (26 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  Een commissie in te stellen teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken voor de
  benoeming van wethouders, bestaande uit de volgende leden:
  1. E.P.A. van Doorn (voorzitter);
  2. K. Dorna;
  3. D.H. Meuwissen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (5), CDA (4), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)
 7. 4.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (26 stemmen) aangenomen.


  De raad besluit:
  Een commissie in te stellen teneinde de geloofsbrieven te onderzoeken voor de toelating van drie burgerleden en een raadslid, bestaande uit de volgende leden:

  1. E.P.A. van Doorn (voorzitter); 
  2. K. Dorna; 
  3. D.H. Meuwissen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (6), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (5), CDA (4), SP (1)
 8. 5
  Bespreekstukken
 9. 5.1

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en aangenomen (22 stemmen). Tegen dit voorstel is de fractie van de VVD (4).


  De raad besluit:
  De eerder door het college opgelegde en door de raad op 8 oktober 2020 bekrachtigde geheimhouding ten aanzien van het volgende raadsvoorstel, bijbehorende stukken en raadsbesluit op te heffen:

  1. Kredietaanvraag nieuwbouw Zuiderbos, school voor (V)SO (doc. nr. BW/20 – 382870)
  2. Kredietvoorstel IKC en gymzaal De Baarzen (doc. nr. BW/20 – 387971)

  Stemuitslag

  voor 81%
  tegen 19%
  voor
  D66 (5), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), CDA (4), Progressief Liberaal Vught (1), SP (1)
  tegen
  VVD (5)
 10. 5.2

  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en aangenomen (23 stemmen). Tegen dit voorstel zijn de heren Du Maine, Verlinde en Timmermans van de VVD-fractie.


  De raad besluit:
  Vast te stellen de 'Verordening tot wijziging Verordening op de raadscommissies gemeente Vught 2019'.


  Artikel 1
  De Verordening op de raadscommissies gemeente Vught 2019 wordt als volgt gewijzigd:


  A
  Artikel 4, lid 2 wordt vervangen door:
  Van één fractie mogen minimaal één en maximaal drie leden meedoen aan de beraadslaging.

  Stemuitslag

  voor 88%
  tegen 12%
  voor
  D66 (6), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (2), CDA (4), SP (1)
  tegen
  VVD (3)
 11. 5.4

  De heer Van Doorn geeft aan met de onderzoekscommissie geloofsbrieven bijeen geweest te zijn. De commissie verklaart dat de geloofsbrieven van de nieuw te benoemen wethouders onderzocht zijn en in orde bevonden zijn.

 12. 5.5

  Er vindt een schriftelijke stemming plaats over de benoeming van de wethouders. De stembriefjes worden geteld door de onderzoekscommissie geloofsbrieven.


  Mevrouw Vos: er zijn 23 stemmen uitgebracht, waarvan 23 stemmen voor.
  De heer Du Maine: er zijn 23 stemmen uitgebracht, waarvan 22 stemmen voor, 1 stem blanco.
  De heer Potters: er zijn 23 stemmen uitgebracht, waarvan 17 stemmen voor, 6 stemmen tegen.
  De heer Van de Ven: er zijn 23 stemmen uitgebracht, waarvan 22 stemmen voor, 1 stem blanco.


  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en aangenomen.

 13. 5.6

  De voorzitter dankt mevrouw Heijboer-Klapwijk en de heren Pennings en Van Woesik als wethouders van de gemeente Vught.

 14. 5.7

  De heren Potters, Du Maine en Van de Ven leggen de verklaring en belofte af. Mevrouw Vos legt de eed af.

  Amendementen

  Onderwerp
  Benoeming en beëdiging wethouders
 15. 5.8

  De heer Van Doorn geeft aan met de onderzoekscommissie geloofsbrieven bijeen geweest te zijn. De commissie verklaart dat de geloofsbrieven van de nieuw toe te laten leden tot de raad en burgerleden onderzocht zijn en in orde zijn bevonden.


  Het raadsbesluit wordt in stemming gebracht en unaniem (22 stemmen) aangenomen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (6), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), VVD (5), CDA (4), SP (1)
 16. 5.9

  De heren Van Dinther en Verlijsdonk leggen de eed af. De heer Van Iersel legt de verklaring en belofte af. Hierna worden de heren benoemd en beëdigd als raadsleden.


  De heren Freund, Van de Meerakker en Mees leggen de verklaring en belofte af, waarna zij benoemd en beëdigd worden als burgerleden.

 17. 6
  Moties vreemd aan de orde van de dag
 18. 7
  Sluiting