Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 mei 2023

20:00 - 23:00
Locatie

Raadszaal

Voorzitter
burgemeester R.J. van de Mortel

Uitzending

Agendapunten

 1. 1

  00:28:49 - 00:29:53 - inspreker
  00:28:49 - 00:29:53 - R.J. van de Mortel
 2. 2

  Besluit

  De agenda wordt met inbegrip van onderstaande wijzigingen vastgesteld:

  • Gemeentebelangen kondigt een motie vreemd aan de orde van de dag aan inzake 'Woningbouw Hart van de Baarzen Vught'

  00:29:45 - 00:29:53 - inspreker
  00:29:45 - 00:29:53 - R.J. van de Mortel
  00:29:54 - 00:30:05 - Guus van Woesik
  00:30:08 - 00:31:20 - inspreker
  00:30:08 - 00:31:20 - R.J. van de Mortel
 3. 3

  00:30:36 - 00:31:20 - inspreker
  00:30:36 - 00:31:20 - R.J. van de Mortel
 4. 4

  00:31:08 - 00:31:20 - inspreker
  00:31:08 - 00:31:20 - R.J. van de Mortel
 5. 4.1

  Bijlagen

  00:31:17 - 00:31:20 - inspreker
  00:31:17 - 00:31:20 - R.J. van de Mortel
  00:31:20 - 00:32:08 - Rutger Jans
  00:32:08 - 00:32:17 - inspreker
  00:32:08 - 00:32:17 - R.J. van de Mortel
  00:32:17 - 00:32:52 - Ayah Yacoub
  00:32:52 - 00:33:56 - R.J. van de Mortel
  00:32:52 - 00:33:56 - inspreker
 6. 4.3

  00:34:40 - 00:35:46 - inspreker
  00:34:40 - 00:35:46 - R.J. van de Mortel
 7. 5

  00:34:47 - 00:35:46 - inspreker
  00:34:47 - 00:35:46 - R.J. van de Mortel
 8. 5.1

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  Een onderzoekscommissie voor de geloofsbrieven voor de benoeming van een burgerlid in te stellen, bestaande uit drie leden van de raad:
  · De heer R.J.E.J. Jans;
  · De heer A.F.J. van der Vossen;
  · Mevrouw A.M.S. Yacoub (voorzitter).

  00:34:51 - 00:35:46 - inspreker
  00:34:51 - 00:35:46 - R.J. van de Mortel
  00:35:46 - 00:37:00 - Jos den Otter
 9. 5.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (5), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (22 stemmen) om een krediet beschikbaar te stellen van € 195.000,- voor de aankoop van de percelen kadastraal bekend gemeente Vught, sectie I nummers 975 en 992.

  00:35:47 - 00:37:00 - Jos den Otter
 10. 5.3

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘N65 Infiltratievoorziening’ in te trekken.

  00:36:18 - 00:37:00 - Jos den Otter
 11. 5.4

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om de verkeerskundige grenzen van de bebouwde kom vast te stellen op de wegen St. Lambertusstraat en Loverensestraat in Cromvoirt, volgens de bij dit besluit behorende tekening.

  00:36:27 - 00:37:00 - Jos den Otter
 12. 5.5

  Stemuitslag

  voor 74%
  tegen 26%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)
  tegen
  Gemeentebelangen (6)

  Besluit

  De raad besluit met 17 stemmen voor en 6 tegen om:
  De Afvalstoffenverordening gemeente Vught 2018 wordt als volgt gewijzigd:


  A


  Na artikel 15 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
  Artikel 15a. Ongeadresseerd drukwerk
  1. In dit artikel wordt verstaan onder:

  • huis-aan-huisblad: ongeadresseerd blad dat met een vaste frequentie gratis huis aan huis
  • wordt verspreid in een geografisch beperkt gebied, waarvan tenminste 20% van de
  • inhoud bestaat uit informatie over en nieuws uit het eigen verspreidingsgebied, niet zijnde reclame;
  • ongeadresseerd reclamedrukwerk: reclamedrukwerk of proefmonsters van producten die gratis huis aan huis worden verspreid zonder vermelding van naam, adres of postbus en woonplaats van de ontvanger, niet zijnde:
  • a. een huis-aan-huisblad of andere informatie over werkzaamheden of activiteiten in de buurt die voor de bewoners of gebruikers van een woning of bedrijf in die buurt van belang zijn om te weten;
  • b. drukwerk van vrijwilligers of niet-commerciële organisaties.

  2. Een huis-aan-huisblad mag worden bezorgd bij een perceel, tenzij de bewoner of gebruiker expliciet kenbaar heeft gemaakt geen prijs te stellen op het ontvangen ervan.
  3. Ongeadresseerd reclamedrukwerk mag uitsluitend worden bezorgd bij een perceel als de bewoner of gebruiker kenbaar heeft gemaakt prijs te stellen op het ontvangen ervan, middels een Ja/Ja-sticker.


  Artikel II


  Dit besluit treedt in werking per 1 januari 2024

  00:36:34 - 00:37:00 - Jos den Otter
  00:37:00 - 00:37:30 - Joris Vrensen
  00:37:33 - 00:38:05 - R.J. van de Mortel
  00:37:33 - 00:38:05 - inspreker
 13. 5.6

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om:

  1. De ‘Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzingen bestemmingsplan NSW Landgoed De Groensche Hoeven, herziening 2022’ vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘NSW Landgoed De Groensche Hoeven, herziening 2022’ met identificatienummer NL.IMRO.0865.bgBPHerzGrnschhv-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken om te verklaren geen bezwaar te hebben tegen een eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.
  00:37:38 - 00:38:05 - R.J. van de Mortel
  00:37:38 - 00:38:05 - inspreker
 14. 6

  D66 wil graag een nieuw burgerlid benoemen, de heer G.M.J.W.A. *Gert) Meeuwesen.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen):

  1. Te verklaren dat de heer G.M.J.W.A Meeuwesen voldoet aan de vereisten voor het burgerlidmaatschap en geen betrekkingen vervult die daarmee onverenigbaar zijn;
  2. Te besluiten de heer G.M.J.W.A Meeuwesen als burgerlid te benoemen.
  00:37:52 - 00:38:05 - R.J. van de Mortel
  00:37:52 - 00:38:05 - inspreker
 15. 6.1

  00:38:03 - 00:38:05 - R.J. van de Mortel
  00:38:03 - 00:38:05 - inspreker
  00:38:06 - 00:38:41 - Ayah Yacoub
  00:38:41 - 00:41:15 - R.J. van de Mortel
  00:38:41 - 00:41:15 - inspreker
 16. 6.2

 17. 7

  00:40:41 - 00:41:15 - R.J. van de Mortel
  00:40:41 - 00:41:15 - inspreker
 18. 7.1

  Over dit onderwerp zijn ingekomen stukken ontvangen, categorie 1-A, nummers 44, 45, 47 t/m 49,

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om het geamendeerde voorstel vast te stellen en besluit daarmee:

  1.De volgende passages uit de raadsbesluiten te schrappen:

  • Een investeringskrediet van € 16,73 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum aan de rechterzijde van het huidige Kwartier (variant 2a/2b);
  • Een investeringskrediet van € 15 miljoen beschikbaar te stellen voor de realisatie van een nieuw Integraal Kindcentrum op de hoek van de Loonsebaan – John F. Kennedylaan (variant 5).

  2.De volgende passages op te nemen in het raadsbesluit:

  • Het college van B&W opdracht te geven varianten 2a, 2b en 5 uit te werken tot een voorlopig schetsontwerp;
  • Ten behoeve van het uitwerken van deze voorlopige schetsontwerpen een investeringskrediet beschikbaar te stellen ter hoogte van €400.000,- en de dekking van de afschrijving ten laste van de bestemmingsreserve Huisvestingplan Onderwijs en opvang te laten komen;
  • Deze voorlopige schetsontwerpen voor te leggen aan de raad met daarbij het voorstel voor het voteren van een investeringskrediet voor variant 2a, 2b of 5;
  • Onderzoek te doen naar de juridische haalbaarheid van de verschillende varianten.

  Amendementen

  Onderwerp
  Aanvullend onderzoek Het Kwartier

  Moties

  Onderwerp
  Jeugd Aktief
  Kiss-and-Ride zone Het Kwartier

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Aanvullende onderzoeken Het Kwartier
  Jeugd Aktief
  00:40:42 - 00:41:15 - R.J. van de Mortel
  00:40:42 - 00:41:15 - inspreker
  00:41:15 - 00:44:11 - Rutger Jans
  00:44:11 - 00:44:13 - R.J. van de Mortel
  00:44:11 - 00:44:13 - inspreker
  00:44:13 - 00:46:39 - Joris Vrensen
  00:46:39 - 00:46:42 - inspreker
  00:46:39 - 00:46:42 - R.J. van de Mortel
  00:46:42 - 00:47:22 - Désirée Rasenberg
  00:47:23 - 00:47:27 - inspreker
  00:47:23 - 00:47:27 - R.J. van de Mortel
  00:47:27 - 00:50:02 - Kim Dorna
  00:50:02 - 00:50:04 - R.J. van de Mortel
  00:50:02 - 00:50:04 - inspreker
  00:50:04 - 00:52:02 - Ayah Yacoub
  00:52:02 - 00:52:04 - inspreker
  00:52:02 - 00:52:04 - R.J. van de Mortel
  00:52:04 - 00:53:43 - Pieter van de Meerakker
  00:53:44 - 00:53:47 - R.J. van de Mortel
  00:53:44 - 00:53:47 - inspreker
  00:53:47 - 00:58:32 - Nathalie Pullens-Robeerst
  00:58:32 - 00:58:35 - R.J. van de Mortel
  00:58:32 - 00:58:35 - inspreker
  00:58:35 - 01:00:46 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:00:47 - 01:01:01 - R.J. van de Mortel
  01:00:47 - 01:01:01 - inspreker
  01:01:01 - 01:04:02 - College van B&W
  01:04:03 - 01:04:06 - R.J. van de Mortel
  01:04:03 - 01:04:06 - inspreker
  01:04:06 - 01:04:23 - Ans Beijens
  01:04:23 - 01:05:13 - College van B&W
  01:05:13 - 01:05:15 - R.J. van de Mortel
  01:05:13 - 01:05:15 - inspreker
  01:05:16 - 01:05:52 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:05:55 - 01:06:22 - College van B&W
  01:06:22 - 01:06:25 - R.J. van de Mortel
  01:06:22 - 01:06:25 - inspreker
  01:06:26 - 01:06:50 - Joris Vrensen
  01:06:50 - 01:07:07 - College van B&W
  01:07:08 - 01:07:26 - Joris Vrensen
  01:07:27 - 01:07:29 - Joris Vrensen
  01:07:30 - 01:07:40 - College van B&W
  01:07:41 - 01:07:43 - R.J. van de Mortel
  01:07:41 - 01:07:43 - inspreker
  01:07:43 - 01:07:51 - Pieter van de Meerakker
  01:07:51 - 01:07:52 - inspreker
  01:07:51 - 01:07:52 - R.J. van de Mortel
  01:07:52 - 01:07:59 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:07:59 - 01:08:52 - Ton van der Vossen
  01:08:53 - 01:10:02 - College van B&W
  01:10:02 - 01:10:13 - R.J. van de Mortel
  01:10:02 - 01:10:13 - inspreker
  01:10:13 - 01:10:15 - Kim Dorna
  01:10:15 - 01:10:18 - inspreker
  01:10:15 - 01:10:18 - R.J. van de Mortel
  01:17:51 - 01:18:08 - inspreker
  01:17:51 - 01:18:08 - R.J. van de Mortel
  01:18:09 - 01:18:12 - Pieter van de Meerakker
  01:18:14 - 01:18:26 - inspreker
  01:18:14 - 01:18:26 - R.J. van de Mortel
  01:18:26 - 01:19:10 - Rutger Jans
  01:19:10 - 01:19:13 - R.J. van de Mortel
  01:19:10 - 01:19:13 - inspreker
  01:19:14 - 01:19:40 - Joris Vrensen
  01:19:41 - 01:20:33 - Rutger Jans
  01:20:33 - 01:20:35 - inspreker
  01:20:33 - 01:20:35 - R.J. van de Mortel
  01:20:35 - 01:22:11 - Joris Vrensen
  01:22:12 - 01:22:15 - R.J. van de Mortel
  01:22:12 - 01:22:15 - inspreker
  01:22:15 - 01:22:33 - Désirée Rasenberg
  01:22:34 - 01:22:36 - inspreker
  01:22:34 - 01:22:36 - R.J. van de Mortel
  01:22:36 - 01:23:12 - Kim Dorna
  01:23:13 - 01:23:15 - R.J. van de Mortel
  01:23:13 - 01:23:15 - inspreker
  01:23:15 - 01:23:39 - Ayah Yacoub
  01:23:40 - 01:23:41 - R.J. van de Mortel
  01:23:40 - 01:23:41 - inspreker
  01:23:41 - 01:24:16 - Pieter van de Meerakker
  01:24:17 - 01:24:18 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:24:18 - 01:24:47 - inspreker
  01:24:18 - 01:24:47 - R.J. van de Mortel
  01:24:47 - 01:25:19 - Pieter van de Meerakker
  01:25:19 - 01:25:20 - R.J. van de Mortel
  01:25:19 - 01:25:20 - inspreker
  01:25:20 - 01:25:43 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:25:43 - 01:25:56 - Pieter van de Meerakker
  01:25:58 - 01:27:05 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:27:06 - 01:27:07 - inspreker
  01:27:06 - 01:27:07 - R.J. van de Mortel
  01:27:07 - 01:27:29 - Pieter van de Meerakker
  01:27:29 - 01:27:35 - R.J. van de Mortel
  01:27:29 - 01:27:35 - inspreker
  01:27:35 - 01:28:12 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:28:12 - 01:28:20 - Pieter van de Meerakker
  01:28:21 - 01:28:25 - R.J. van de Mortel
  01:28:21 - 01:28:25 - inspreker
  01:28:25 - 01:29:05 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:29:06 - 01:29:07 - R.J. van de Mortel
  01:29:06 - 01:29:07 - inspreker
  01:29:07 - 01:29:28 - Willem Jan de Graaff
  01:29:29 - 01:30:28 - Nathalie Pullens-Robeerst
  01:30:28 - 01:30:31 - R.J. van de Mortel
  01:30:28 - 01:30:31 - inspreker
  01:30:32 - 01:30:34 - inspreker
  01:30:32 - 01:30:34 - R.J. van de Mortel
  01:30:35 - 01:30:40 - inspreker
  01:30:35 - 01:30:40 - R.J. van de Mortel
  01:30:40 - 01:31:31 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  01:31:31 - 01:31:40 - inspreker
  01:31:31 - 01:31:40 - R.J. van de Mortel
  01:31:40 - 01:31:54 - College van B&W
  01:31:55 - 01:31:56 - inspreker
  01:31:55 - 01:31:56 - R.J. van de Mortel
  01:31:57 - 01:32:20 - Rutger Jans
  01:32:22 - 01:32:46 - College van B&W
  01:32:47 - 01:32:48 - inspreker
  01:32:47 - 01:32:48 - R.J. van de Mortel
  01:32:48 - 01:33:08 - Joris Vrensen
  01:33:08 - 01:33:42 - inspreker
  01:33:08 - 01:33:42 - R.J. van de Mortel
  01:33:42 - 01:33:55 - Eddie van Doorn
  01:33:56 - 01:34:25 - R.J. van de Mortel
  01:33:56 - 01:34:25 - inspreker
  01:36:24 - 01:36:51 - inspreker
  01:36:24 - 01:36:51 - R.J. van de Mortel
  01:36:51 - 01:36:59 - Jan van Iersel
  01:36:59 - 01:37:19 - R.J. van de Mortel
  01:36:59 - 01:37:19 - inspreker
 19. 7.2

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), Progressief Liberaal Vught (1), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)

  Besluit

  De raad besluit unaniem (23 stemmen) om het stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan De Wieken vast te stellen met inachtneming van de navolgende wijziging: "In het stedenbouwkundigplan op pagina 11, de zin “de ZOED regelt hun parkeervoorziening op eigen terrein in de vorm van een groene parkeerplaats naast de praktijk” aan te passen naar “het is een openbaar parkeerterrein met uitzondering van de parkeerplaatsen voor de huisartsen”.

  Amendementen

  Onderwerp
  Parkeren De Wieken

  Moties

  Onderwerp
  Uitgangspunt financiering De Wieken
  01:37:02 - 01:37:19 - R.J. van de Mortel
  01:37:02 - 01:37:19 - inspreker
  01:37:19 - 01:37:22 - Joris Vrensen
  01:37:22 - 01:38:02 - R.J. van de Mortel
  01:37:22 - 01:38:02 - inspreker
  01:38:02 - 01:38:04 - inspreker
  01:38:02 - 01:38:04 - R.J. van de Mortel
  01:38:04 - 01:38:11 - Rutger Jans
  01:38:11 - 01:38:24 - inspreker
  01:38:11 - 01:38:24 - R.J. van de Mortel
  01:38:24 - 01:38:27 - Désirée Rasenberg
  01:38:27 - 01:38:29 - inspreker
  01:38:27 - 01:38:29 - R.J. van de Mortel
  01:38:29 - 01:41:22 - Nino de Lange
  01:41:22 - 01:41:24 - inspreker
  01:41:22 - 01:41:24 - R.J. van de Mortel
  01:41:24 - 01:41:31 - Ayah Yacoub
  01:41:31 - 01:41:34 - inspreker
  01:41:31 - 01:41:34 - R.J. van de Mortel
  01:41:34 - 01:41:52 - Dion Meuwissen
  01:41:53 - 01:41:55 - inspreker
  01:41:53 - 01:41:55 - R.J. van de Mortel
  01:41:55 - 01:42:54 - Albert Verlinde
  01:42:54 - 01:43:01 - inspreker
  01:42:54 - 01:43:01 - R.J. van de Mortel
  01:43:01 - 01:45:24 - Guus van Woesik
  01:45:24 - 01:45:26 - R.J. van de Mortel
  01:45:24 - 01:45:26 - inspreker
  01:45:27 - 01:45:48 - Dion Meuwissen
  01:45:49 - 01:46:18 - Guus van Woesik
  01:46:19 - 01:46:20 - inspreker
  01:46:19 - 01:46:20 - R.J. van de Mortel
  01:46:20 - 01:46:46 - Guus van Woesik
  01:46:47 - 01:46:55 - R.J. van de Mortel
  01:46:47 - 01:46:55 - inspreker
  01:46:58 - 01:47:35 - College van B&W
  01:47:35 - 01:47:44 - R.J. van de Mortel
  01:47:35 - 01:47:44 - inspreker
  01:47:44 - 01:49:16 - Joris Vrensen
  01:49:17 - 01:49:23 - inspreker
  01:49:17 - 01:49:23 - R.J. van de Mortel
  01:49:23 - 01:49:26 - Nino de Lange
  01:49:26 - 01:50:53 - R.J. van de Mortel
  01:49:26 - 01:50:53 - inspreker
  01:50:54 - 01:51:46 - Joris Vrensen
  01:51:46 - 01:51:52 - R.J. van de Mortel
  01:51:46 - 01:51:52 - inspreker
  01:51:52 - 01:52:29 - Joris Vrensen
  01:52:30 - 01:52:31 - R.J. van de Mortel
  01:52:30 - 01:52:31 - inspreker
  01:52:31 - 01:53:53 - Nino de Lange
  01:53:54 - 01:53:55 - inspreker
  01:53:54 - 01:53:55 - R.J. van de Mortel
  01:53:55 - 01:54:21 - Joris Vrensen
  01:54:22 - 01:54:25 - inspreker
  01:54:22 - 01:54:25 - R.J. van de Mortel
  01:54:25 - 01:55:14 - Guus van Woesik
  01:55:14 - 01:55:21 - inspreker
  01:55:14 - 01:55:21 - R.J. van de Mortel
  01:55:21 - 01:56:15 - Albert Verlinde
  01:56:15 - 01:56:16 - R.J. van de Mortel
  01:56:15 - 01:56:16 - inspreker
  01:56:17 - 01:56:23 - Joris Vrensen
  01:56:23 - 01:56:35 - R.J. van de Mortel
  01:56:23 - 01:56:35 - inspreker
  01:56:36 - 01:56:46 - Désirée Rasenberg
  01:56:46 - 01:56:53 - inspreker
  01:56:46 - 01:56:53 - R.J. van de Mortel
  01:56:53 - 01:57:30 - Dion Meuwissen
  01:57:30 - 01:57:42 - R.J. van de Mortel
  01:57:30 - 01:57:42 - inspreker
  01:57:47 - 01:58:10 - College van B&W
  01:58:11 - 01:59:09 - R.J. van de Mortel
  01:58:11 - 01:59:09 - inspreker
 20. 7.3

  Over dit onderwerp is een ingekomen stuk ontvangen, categorie 1-A, nummer 6. s 44 en 45.

  Stemuitslag

  voor 96%
  tegen 4%
  voor
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)
  tegen
  Progressief Liberaal Vught (1)

  Besluit

  De raad besluit met 22 stemmen en 1 stem tegen om Het plan van aanpak voor het project tijdelijk wonen vast te stellen met inachtneming van de navolgende wijzigingen:


  In het plan van aanpak de selectiecriteria 1, 6, 7 en 8 te vervangen door:
  1. Waar volgens het bestemmingsplan wonen direct is toegestaan zetten we in op reguliere woningbouw, tenzij het niet aannemelijk is dat er binnen 10 jaar permanente woningen gerealiseerd kunnen worden, dan kunnen er ter overbrugging, tijdelijke woningen gebouwd worden.
  6. Niet op gronden die overeenkomstig het huidige bestemmingsplan of die momenteel door de gemeente als zodanig ingericht zijn en in gebruik zijn als speeltuin of als sport- of recreatievoorziening.
  7. Niet op plekken waar kap van monumentale bomen of beeldbepalende bomen en groen zoals opgenomen in de groenstructuurkaart noodzakelijk zou zijn voor de plaatsing en niet op percelen die deel uitmaken van Natuurnetwerk Brabant.
  8. Niet in een waterbergingsgebied en niet op percelen die voor de afwatering of waterbehoud/-verwerking een belangrijke functie hebben.
  Bij de harde criteria één criterium toe te voegen:

  9. Percelen moeten voldoen aan een goede ruimtelijk ordening.
  Bij de zachte criteria, criterium 11 te schappen en elders op te nemen in het plan van aanpak.

  Amendementen

  Onderwerp
  Selectiecriteria locaties tijdelijk wonen
  01:59:06 - 01:59:09 - R.J. van de Mortel
  01:59:06 - 01:59:09 - inspreker
  01:59:11 - 01:59:12 - inspreker
  01:59:11 - 01:59:12 - R.J. van de Mortel
  01:59:12 - 01:59:38 - Rutger Jans
  01:59:38 - 01:59:39 - inspreker
  01:59:38 - 01:59:39 - R.J. van de Mortel
  01:59:40 - 02:00:40 - Joris Vrensen
  02:00:40 - 02:00:42 - R.J. van de Mortel
  02:00:40 - 02:00:42 - inspreker
  02:00:42 - 02:01:28 - Désirée Rasenberg
  02:01:29 - 02:01:31 - R.J. van de Mortel
  02:01:29 - 02:01:31 - inspreker
  02:01:32 - 02:02:56 - Nino de Lange
  02:02:56 - 02:02:57 - inspreker
  02:02:56 - 02:02:57 - R.J. van de Mortel
  02:02:58 - 02:03:33 - Ayah Yacoub
  02:03:33 - 02:03:36 - inspreker
  02:03:33 - 02:03:36 - R.J. van de Mortel
  02:03:36 - 02:05:38 - Dion Meuwissen
  02:05:38 - 02:08:16 - inspreker
  02:05:38 - 02:08:16 - R.J. van de Mortel
  02:08:16 - 02:09:27 - Albert Verlinde
  02:09:27 - 02:09:32 - inspreker
  02:09:27 - 02:09:32 - R.J. van de Mortel
  02:09:34 - 02:10:47 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:10:47 - 02:11:00 - R.J. van de Mortel
  02:10:47 - 02:11:00 - inspreker
  02:11:01 - 02:12:23 - College van B&W
  02:12:23 - 02:12:24 - inspreker
  02:12:23 - 02:12:24 - R.J. van de Mortel
  02:12:24 - 02:12:51 - Rutger Jans
  02:12:52 - 02:13:17 - College van B&W
  02:13:17 - 02:13:20 - inspreker
  02:13:17 - 02:13:20 - R.J. van de Mortel
  02:13:20 - 02:13:34 - Mike Venrooij
  02:13:35 - 02:14:00 - College van B&W
  02:14:00 - 02:14:03 - inspreker
  02:14:00 - 02:14:03 - R.J. van de Mortel
  02:14:03 - 02:14:04 - inspreker
  02:14:03 - 02:14:04 - R.J. van de Mortel
  02:14:04 - 02:14:33 - Dion Meuwissen
  02:14:33 - 02:14:42 - R.J. van de Mortel
  02:14:33 - 02:14:42 - inspreker
  02:14:42 - 02:14:47 - Ton van der Vossen
  02:14:47 - 02:14:50 - Ton van der Vossen
  02:27:19 - 02:27:41 - R.J. van de Mortel
  02:27:19 - 02:27:41 - inspreker
  02:27:41 - 02:27:45 - Ton van der Vossen
  02:27:45 - 02:27:48 - R.J. van de Mortel
  02:27:45 - 02:27:48 - inspreker
  02:27:48 - 02:28:11 - Rutger Jans
  02:28:11 - 02:28:25 - R.J. van de Mortel
  02:28:11 - 02:28:25 - inspreker
  02:28:25 - 02:29:42 - Dion Meuwissen
  02:29:42 - 02:29:57 - R.J. van de Mortel
  02:29:42 - 02:29:57 - inspreker
  02:29:57 - 02:30:03 - Rutger Jans
  02:30:03 - 02:30:04 - inspreker
  02:30:03 - 02:30:04 - R.J. van de Mortel
  02:30:04 - 02:30:29 - Joris Vrensen
  02:30:29 - 02:30:31 - inspreker
  02:30:29 - 02:30:31 - R.J. van de Mortel
  02:30:31 - 02:30:34 - Désirée Rasenberg
  02:30:34 - 02:30:36 - inspreker
  02:30:34 - 02:30:36 - R.J. van de Mortel
  02:30:36 - 02:30:42 - Ton van der Vossen
  02:30:43 - 02:30:49 - R.J. van de Mortel
  02:30:43 - 02:30:49 - inspreker
  02:30:49 - 02:30:52 - Ayah Yacoub
  02:30:52 - 02:30:59 - R.J. van de Mortel
  02:30:52 - 02:30:59 - inspreker
  02:30:59 - 02:31:41 - Albert Verlinde
  02:31:41 - 02:31:46 - R.J. van de Mortel
  02:31:41 - 02:31:46 - inspreker
  02:31:46 - 02:32:24 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:32:24 - 02:33:05 - R.J. van de Mortel
  02:32:24 - 02:33:05 - inspreker
  02:33:05 - 02:33:25 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:33:25 - 02:33:47 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
 21. 7.4

  Over dit onderwerp is een ingekomen stuk ontvangen, categorie 1-A, nummer 34.

  Stemuitslag

  voor 78%
  tegen 22%
  voor
  Gemeentebelangen (6), PvdA-GroenLinks (4), SP (1), VVD (4), CDA (3)
  tegen
  D66 (3), Fractie Rasenberg (1), Progressief Liberaal Vught (1)

  Besluit

  De raad besluit met 18 stemmen voor en 5 tegen om:

  1. De Nota van zienswijzen en ambtshalve wijzigingen behorende bij het bestemmingsplan ‘Molenhof’ vast te stellen;
  2. Het bestemmingsplan ‘Molenhof’ met identificatienummer NL.IMRO.0865.vghBPMolenhof-VG01 gewijzigd vast te stellen;
  3. Geen exploitatieplan vast te stellen;
  4. Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant te verzoeken een verklaring van geen bezwaar te hebben tegen eerdere bekendmaking van dit vaststellingsbesluit.

  Moties

  Onderwerp
  Maak van het Molenhof een Hofje

  Toezeggingen

  Onderwerp
  Bestemmingsplan Molenhof
  02:33:47 - 02:33:47 - Bregje Peijnenburg-van Gemert
  02:33:48 - 02:34:18 - R.J. van de Mortel
  02:33:48 - 02:34:18 - inspreker
  02:34:18 - 02:37:14 - Joris Vrensen
  02:37:14 - 02:37:17 - R.J. van de Mortel
  02:37:14 - 02:37:17 - inspreker
  02:37:19 - 02:37:23 - Désirée Rasenberg
  02:37:23 - 02:37:27 - inspreker
  02:37:23 - 02:37:27 - R.J. van de Mortel
  02:37:28 - 02:37:29 - inspreker
  02:37:28 - 02:37:29 - R.J. van de Mortel
  02:37:29 - 02:37:38 - Joris Vrensen
  02:37:38 - 02:37:42 - R.J. van de Mortel
  02:37:38 - 02:37:42 - inspreker
  02:37:42 - 02:38:05 - Ton van der Vossen
  02:38:06 - 02:38:07 - R.J. van de Mortel
  02:38:06 - 02:38:07 - inspreker
  02:38:07 - 02:38:11 - Ayah Yacoub
  02:38:11 - 02:38:12 - R.J. van de Mortel
  02:38:11 - 02:38:12 - inspreker
  02:38:12 - 02:38:38 - Pieter van de Meerakker
  02:38:38 - 02:38:41 - R.J. van de Mortel
  02:38:38 - 02:38:41 - inspreker
  02:38:41 - 02:39:01 - Albert Verlinde
  02:39:02 - 02:39:08 - inspreker
  02:39:02 - 02:39:08 - R.J. van de Mortel
  02:39:08 - 02:39:16 - Guus van Woesik
  02:39:16 - 02:39:20 - inspreker
  02:39:16 - 02:39:20 - R.J. van de Mortel
  02:39:20 - 02:39:37 - Rutger Jans
  02:39:38 - 02:39:39 - inspreker
  02:39:38 - 02:39:39 - R.J. van de Mortel
  02:39:39 - 02:40:37 - Joris Vrensen
  02:40:38 - 02:40:51 - Albert Verlinde
  02:40:51 - 02:40:53 - inspreker
  02:40:51 - 02:40:53 - R.J. van de Mortel
  02:40:54 - 02:44:14 - Guus van Woesik
  02:44:15 - 02:44:16 - inspreker
  02:44:15 - 02:44:16 - R.J. van de Mortel
  02:44:17 - 02:44:43 - Joris Vrensen
  02:44:44 - 02:45:31 - Guus van Woesik
  02:45:31 - 02:45:34 - inspreker
  02:45:31 - 02:45:34 - R.J. van de Mortel
  02:45:34 - 02:45:35 - R.J. van de Mortel
  02:45:34 - 02:45:35 - inspreker
  02:45:35 - 02:46:19 - Joris Vrensen
  02:46:20 - 02:46:21 - inspreker
  02:46:20 - 02:46:21 - R.J. van de Mortel
  02:46:21 - 02:46:30 - Guus van Woesik
  02:46:30 - 02:46:36 - R.J. van de Mortel
  02:46:30 - 02:46:36 - inspreker
  02:46:37 - 02:48:10 - College van B&W
  02:48:11 - 02:48:19 - inspreker
  02:48:11 - 02:48:19 - R.J. van de Mortel
  02:48:19 - 02:48:24 - College van B&W
  02:48:24 - 02:49:06 - Joris Vrensen
  02:49:08 - 02:49:21 - College van B&W
  02:49:23 - 02:49:24 - College van B&W
  02:49:25 - 02:49:28 - inspreker
  02:49:25 - 02:49:28 - R.J. van de Mortel
  02:49:28 - 02:49:56 - Joris Vrensen
  02:49:56 - 02:50:20 - inspreker
  02:49:56 - 02:50:20 - R.J. van de Mortel
  02:50:21 - 02:50:23 - Jan van Iersel
  02:50:23 - 02:50:26 - inspreker
  02:50:23 - 02:50:26 - R.J. van de Mortel
  02:50:26 - 02:50:40 - Joris Vrensen
  02:50:40 - 02:50:43 - inspreker
  02:50:40 - 02:50:43 - R.J. van de Mortel
  02:50:44 - 02:50:48 - Désirée Rasenberg
  02:50:48 - 02:50:56 - inspreker
  02:50:48 - 02:50:56 - R.J. van de Mortel
  02:50:56 - 02:51:46 - Guus van Woesik
  02:51:46 - 02:51:49 - inspreker
  02:51:46 - 02:51:49 - R.J. van de Mortel
  02:51:50 - 02:52:03 - Rutger Jans
  02:52:03 - 02:52:22 - R.J. van de Mortel
  02:52:03 - 02:52:22 - inspreker
  02:54:03 - 02:54:29 - inspreker
  02:54:03 - 02:54:29 - R.J. van de Mortel
  02:54:29 - 02:54:36 - Joris Vrensen
  02:54:37 - 02:55:17 - R.J. van de Mortel
  02:54:37 - 02:55:17 - inspreker
  02:55:17 - 02:55:31 - Joris Vrensen
  02:55:31 - 02:56:00 - R.J. van de Mortel
  02:55:31 - 02:56:00 - inspreker
 22. 8

  Moties

  Onderwerp
  Woningbouw Hart van de Baarzen Vught
  02:55:54 - 02:56:00 - R.J. van de Mortel
  02:55:54 - 02:56:00 - inspreker
  02:56:00 - 03:00:11 - Guus van Woesik
  03:00:11 - 03:00:28 - inspreker
  03:00:11 - 03:00:28 - R.J. van de Mortel
  03:00:29 - 03:00:50 - Albert Verlinde
  03:00:50 - 03:00:51 - R.J. van de Mortel
  03:00:50 - 03:00:51 - inspreker
  03:00:52 - 03:00:54 - R.J. van de Mortel
  03:00:52 - 03:00:54 - inspreker
  03:00:54 - 03:01:11 - Nino de Lange
  03:01:11 - 03:01:29 - R.J. van de Mortel
  03:01:11 - 03:01:29 - inspreker
  03:01:29 - 03:02:33 - Joris Vrensen
  03:02:33 - 03:02:38 - R.J. van de Mortel
  03:02:33 - 03:02:38 - inspreker
  03:02:39 - 03:02:49 - Nino de Lange
  03:02:49 - 03:03:00 - R.J. van de Mortel
  03:02:49 - 03:03:00 - inspreker
  03:03:02 - 03:04:58 - College van B&W
  03:04:59 - 03:05:00 - R.J. van de Mortel
  03:04:59 - 03:05:00 - inspreker
  03:05:01 - 03:06:03 - Guus van Woesik
  03:06:04 - 03:06:43 - inspreker
  03:06:04 - 03:06:43 - R.J. van de Mortel
  03:06:43 - 03:06:44 - inspreker
  03:06:43 - 03:06:44 - R.J. van de Mortel
  03:06:44 - 03:07:12 - Guus van Woesik
  03:07:13 - 03:07:38 - R.J. van de Mortel
  03:07:13 - 03:07:38 - inspreker
  03:07:38 - 03:08:18 - Albert Verlinde
  03:08:18 - 03:08:22 - inspreker
  03:08:18 - 03:08:22 - R.J. van de Mortel
  03:08:22 - 03:08:40 - Joris Vrensen
  03:08:40 - 03:08:41 - R.J. van de Mortel
  03:08:40 - 03:08:41 - inspreker
  03:08:42 - 03:08:45 - Désirée Rasenberg
  03:08:45 - 03:08:50 - R.J. van de Mortel
  03:08:45 - 03:08:50 - inspreker
  03:08:50 - 03:09:16 - Dion Meuwissen
  03:09:16 - 03:09:43 - inspreker
  03:09:16 - 03:09:43 - R.J. van de Mortel
  03:09:45 - 03:09:54 - R.J. van de Mortel
  03:09:45 - 03:09:54 - inspreker
 23. 9
  Sluiting